Ikke i Danmark?
Vælg et andet land for at se indhold, der er specifikt for din region.

Brugervilkår / Terms of use

Aftale mellem dig som bruger og MPLC, den 13. marts 2018

Motion Picture Licensing Corporation (“MPLC”) er en videolicensservice, som tilbyder et udvalg af ophavsrettighedsbeskyttede spillefilm og andre audiovisuelle programmer udelukkende til personligt privat brug (i det følgende benævnt “Videoer”). MPLC udsteder en årlig Umbrella License® (paraplylicens), som giver brugeren ret til anvendelse af Videoer fra MPLC’s mere end 1.000 filmstudier og producere.

ACCEPT AF BRUGERVILKÅR

Din adgang til og fortsatte anvendelse af dette website udgør din ubegrænsede accept af nærværende Brugervilkår, som omfatter vores Persondatapolitik (https://dk.mplc.com/persondatapolitik/[DM1] ) samt eventuelle brugerlicensaftaler, som måtte følge med den relevante Ydelse. Såfremt du ikke accepterer nærværende Brugervilkår, skal du undlade at anvende MPLC-ydelsen. 

MPLC-websitet defineres heri som omfattende alle mplc.org-sider og alle andre internetsider, som drives af MPLC. Som anvendt i nærværende Vilkår omfatter “vi”, “os” og “vores” MPLC, mens “du”, “dig” og “din” omfatter brugeren. I det følgende beskrives de Brugervilkår, i henhold til hvilke vi tilbyder dig de oplysninger, ydelser og produkter, der findes på vores website og relaterede internetsider (samlet kaldet “Ydelserne”). Har du spørgsmål eller meddelelser angående nærværende Brugervilkår, kan du henvende dig til os via “Kontakt MPLC”-blanketten på vores website. 

ÆNDRINGER I BRUGERVILKÅR

Vi forbeholder os retten til løbende med eller uden varsel at ændre eller omformulere Brugervilkårene, herunder Persondatapolitikken, for at beskrive opdateringer eller forbedringer af Ydelsernes funktionalitet, for at afspejle lovmæssige ændringer og/eller af en række andre årsager. Sådanne revideringer foretages efter vores skøn og har omgående virkning.

ANVENDELSE AF WEBSITET

Du tilkendegiver, at du har læst og accepterer at være bundet af Brugervilkårene. Du tilkendegiver desuden at ville overholde britisk eller anden gældende lov angående transmission af oplysninger indhentet via Ydelserne i henhold til Brugervilkårene, ikke at anvende Ydelserne til ulovlige formål, samt ikke at forstyrre eller afbryde de netværk, som er forbundet med Ydelserne.

Du accepterer at anvende Ydelserne udelukkende til eget ikke-kommercielt brug.

Du accepterer straks at give os besked, såfremt du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til eller brug af Ydelserne af nogen part, eller på påstande om at Ydelserne krænker nogen ejendomsret, varemærker eller andre kontraktmæssige, lovmæssige eller sædvaneretlige rettigheder.

MPLC forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre eller afslutte Ydelsen (eller en del af Ydelsen), midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel.  Du accepterer, at MPLC ikke er erstatningsansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, afbrydelse eller afslutning af Ydelsen.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Websitet indeholder materiale, som helt eller delvist er afledt af materiale leveret af os og forskellige andre kilder. Websitet, herunder dets tekst, logoer, indhold, fotos og grafik (“Immateriel ejendom”), er beskyttet af ophavsrettigheder, servicemærker, internationale traktater og/eller ejendomsrettigheder og love i Danmark, USA og andre lande. De immaterielle rettigheder er desuden beskyttet som et samlet værk eller kompilering i henhold til amerikansk ejendomsret samt andre love og traktater. Du accepterer at overholde samtlige gældende ophavsretlige og andre love samt eventuelle yderligere meddelelser om og begrænsninger af ophavsret indeholdt i Ydelserne.

Du kan downloade materiale fra Ydelsen og/eller lave én printet kopi til eget personligt ikke-kommercielt brug, under forudsætning af at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og anden ejendomsret. Såfremt du ønsker at lave kopier og/eller distribuere visse oplysninger, bedes du kontakte os. 

Du må ikke anvende nogen af vores varemærker, handelsnavne eller servicemærker på nogen måde, som kan give indtryk af, at sådanne navne eller mærker tilhører eller er tilknyttet dig eller anvendes med vores samtykke, og du anerkender, at du ikke har nogen ejendomsret til nogen af disse navne eller mærker.

INGEN TILDELING AF LICENS

I henhold til disse Brugervilkår tildeler MPLC dig hermed en ikke-eksklusiv licens til at anvende Ydelserne, herunder at tilgå og se Videoerne via streaming til personlige ikke-kommercielle formål som anført i disse Brugervilkår. Du opnår på ingen måde nogen ret eller licens til Ydelserne eller de indeholdte materialer ud over den begrænsede ret til at bruge Ydelsen i overensstemmelse med Brugervilkårene. Såfremt du vælger at downloade indhold fra Ydelserne, skal det ske i overensstemmelse med Brugervilkårene. Vi giver dig licens til sådant download udelukkende til eget personligt ikke-kommercielt brug i overensstemmelse med Brugervilkårene, og der overføres ingen andre rettigheder til dig.

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, handle med, forhandle eller udnytte nogen del af Ydelsen til noget kommercielt formål, herunder brug af og adgang til Ydelsen.

FORBEHOLDTE RETTIGHEDER

Alle nuværende og fremtidige rettigheder i og til de Immaterielle Rettigheder og andre af vores ejendomsrettigheder af nogen art i henhold til lovgivningen, det være sig indenlandsk som udenlandsk, herunder rettigheder i og til alle applikationer og registreringer i forhold til Ydelserne, er, som mellem dig og MPLC, til enhver tid MPLC’s eksklusive ejendom. Alle nuværende og fremtidige rettigheder og ejendomsret til Ydelserne (herunder retten til at udnytte Ydelserne helt eller delvist via enhver nutidig eller fremtidig teknologi) er reserveret til vores eksklusive brug. Ud over hvad der udtrykkeligt er angivet i Brugervilkårene, har du ikke tilladelse til at kopiere eller anvende Ydelserne eller nogen del af Ydelserne.

FRALÆGGELSE AF ANSVAR FOR NØJAGTIGHED

Vi garanterer ikke nøjagtigheden, kvaliteten, fuldstændigheden, aktualiteten eller gyldigheden af nogen oplysninger på websitet eller linket til fra websitet. Alle oplysninger indeholdt på websitet er indhentet fra kilder, som vi anser for nøjagtige og pålidelige.

Det materiale, der tilbydes på websitet, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl, og websitet kan udsættes for periodiske afbrydelser. Vi kan til enhver tid indføre ændringer eller forbedringer. 

Ydelserne leveres til dig “som de er og forefindes”. Vi fraskriver os ethvert ansvar over for dig i forbindelse med Ydelserne.

GENEREL ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi er ikke ansvarlige for nogen direkte, indirekte, hændelige, følge- eller andre former for skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med anvendelsen af websitet eller linkede sites eller i påberåbelse af oplysninger, som er tilgængelige på websitet eller linkede sites. Dette omfatter personskade, driftstab, tab af anvendelse, data, overskud eller andet pengemæssigt tab, det være sig i forbindelse med kontraktmæssigt søgsmål, ved uagtsomhed eller anden ansvarspådragende handling, uagtet at vi er blevet informeret om muligheden derfor. Vores samlede ansvar over for dig for noget tab, skade eller sagsgrundlag (inden for kontrakt, uden for kontrakt (herunder uagtsomhed og lignende)) overstiger ikke det beløb, du har betalt til os for adgangen til Ydelserne.

FORÆLDELSESFRIST

Du accepterer, at eventuelle krav eller sagsgrundlag opstået i forbindelse med eller relateret til brugen af Ydelsen – uanset om lovgivningen anfører noget andet – skal indgives inden for et år efter at være opstået, hvorefter det bortfalder.

SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer, i den udstrækning det tillades under gældende lov, at holde os, vores ledende medarbejdere, direktører, ejere, repræsentanter og ansatte skadesløse for ethvert krav, herunder rimelige advokathonorarer, der måtte blive fremsat af tredjepart som følge af din anvendelse af Ydelsen, din krænkelse af nærværende Brugervilkår, eller krænkelse af ejendomsret eller anden ret tilhørende nogen person eller enhed foretaget af dig eller en anden bruger af Ydelserne via din computer. Vi forbeholder os retten til at påtage os forsvaret og håndteringen af eventuelle sager, for hvilke du er erstatningspligtig.

LINKS

Ydelserne har links til andre websites, som ikke ejes eller drives af os. At et website indeholder et sådant link, betyder ikke, at vi har godkendt det linkede website. Besøg på websites linket til ydelserne er på egen risiko.

Ydelsen kan indeholde links til andre websites eller ressourcer, ligesom tredjepart kan give links til andre websites eller ressourcer. Da vi ikke har kontrol over sådanne websteder eller ressourcer, anerkender og accepterer du, at MPLC ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websites eller ressourcer og ikke anbefaler, er ansvarlig for eller hæfter for indhold, markedsføring, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt fra sådanne websites eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke hverken direkte eller indirekte er ansvarlige for eller hæfter for skader eller tab, som er forårsaget af eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller i tillid til indhold, produkter eller ydelser, som er tilgængelige på eller via et sådant website eller en sådan ressource. Når du klikker på et link inden for Ydelserne, modtager du ingen advarsel om, at du forlader Ydelserne og bliver underlagt et andet websites vilkår og betingelser, herunder politikker om beskyttelse af personoplysninger. Nærværende Brugervilkår regulerer ikke dit brug af et andet website, og du bør læse deres brugervilkår og politik om beskyttelse af personoplysninger, før du afgiver oplysninger eller indgår i transaktioner.

POLITIKKER ANGÅENDE KRÆNKELSESPÅSTANDE

Det er vores politik at svare hurtigt, når vi modtager meddelelse om påstået krænkelse af immaterielle rettigheder. Vi behandler og undersøger straks påståede krænkelser og foretager de nødvendige tiltag i henhold til Digital Millennium Copyright Act og anden relevant lovgivning om immaterielle rettigheder.

Meddelelse om krænkelse af ophavsret bedes sendt til os på info@mplc.dk.

Meddelelse om krænkelse af ophavsret bør indeholde følgende oplysninger:

  • En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af en ophavsret, der angiveligt bliver krænket.
  • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede materiale, der angiveligt er blevet krænket.
  • Identifikation af det materiale, der angiveligt er blevet krænket eller er genstand for krænkende aktivitet, med tilstrækkelige oplysninger til at muliggøre lokalisering af materialet.
  • Adresse, tlf.nr. eller emailadresse på den klagende part.
  • En erklæring om, at den klagende part i god tro mener, at brugen af materialet på den påklagede måde ikke er godkendt af ophavsrettighedsindehaveren, dennes repræsentant eller af lovgivningen.
  • En erklæring under edsansvar om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at den klagende part er bemyndiget til at handle på vegne af indehaveren af en eksklusiv ret, der angiveligt bliver krænket. Vi forbeholder os retten til at fjerne og/eller lukke for adgangen fra Ydelsen til websites tilhørende parter, der gentagne gange har krænket ophavsretten, og vi forbeholder os retten til at opsige kontohavere og abonnenter, som gentagne gange krænker ophavsretten.

ADGANG UDEN FOR DET DANSKE KONGERIGE

Vi garanterer ikke, at det materiale, der udbydes på websitet, er hensigtsmæssigt eller tilgængeligt for anvendelse uden for Det Danske Kongeriges områder. Såfremt du anvender Ydelserne fra andre lokationer, er du ansvarlig for overholdelsen af gældende lokal lovgivning.

MPLC kan linke til websites, der drives af MPLC-søsterselskaber uden for Det Danske Kongerige. Ved anvendelse af sådanne websites er du ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning.

ALDERSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER

Ydelserne er ikke beregnet til brug for børn uden en forælders eller værges godkendelse. Hvis du ikke er fyldt 16 år, kan du ikke registrere dig hos MPLC eller afgive personlige oplysninger. Hvis du er mellem 16 og 18 år (eller under myndighedsalderen i din hjemstat eller hjemland), kan du kun registrere dig hos MPLC med samtykke fra en forælder eller værge, herunder vedkommendes accept på dine vegne af disse Brugervilkår.

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Nærmere information om MPLC’s politikker og praksis angående indsamling og anvendelse af dine oplysninger findes i vores Persondatapolitik på https://dk.mplc.com/persondatapolitik/. Ved accept af disse Brugervilkår accepterer du, at din anvendelse af Ydelserne er underlagt den gældende Persondatapolitik.

ØVRIGE BESTEMMELSER

Disse Brugervilkår er undergivet og fortolkes i overensstemmelse med britisk lovgivning, uanset eventuelle privatretlige principper, og du accepterer hermed de britiske domstoles kompetence. Såfremt nogen del af disse Brugervilkår skulle være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses den pågældende del for udskilt og påvirker ikke gyldigheden eller håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.