Ikke i Danmark?
Vælg et andet land for at se indhold, der er specifikt for din region.

Vilkår og betingelser

VILKÅR & BETINGELSER

 1. Formål. Motion Picture Licensing Company Denmark A/S (“MPLC”) udsteder til licenstager (“Licenstageren”) en ikke-eksklusiv licens (“Paraplylicens”) til offentlig visning af ophavsretsbeskyttet audiovisuelt indhold (herunder film, kortfilm, tv-serier, dokumentar-, nyheds-, underholdnings- og andre tv-udsendelser og programmer samt andre audiovisuelle frembringelser) (“Filmværker”) i henhold til disse vilkår og betingelser indeholdt i denne aftale om Paraplylicens (“Aftalen”).
 2. Repræsentation af rettighedshavere. MPLC’s Paraplylicens omfatter de af MPLC repræsenterede rettighedshavere. MPLC garanterer, at selskabet fra repræsenterede rettighedshavere har sikret sig de behørige rettigheder i henhold til gældende ophavsretslovgivning til udstedelse af denne Paraplylicens. Det påhviler Licenstager i fornødent omfang at opnå rettighedstilladelser fra andre relevante rettighedshavere og kollektive forvaltningsorganisationer, eksempelvis KODA for så vidt angår musikværker.
 3. Licensperioden. “Licensperioden” er den periode, som begynder på “Startdatoen” anført i Paraplylicens-ansøgningen (“Ansøgningen”), og som derefter fortsætter i perioder på 1 år ad gangen, medmindre Aftalen opsiges af en af parterne efter punkt 12. Medmindre Licenstager rettidigt giver MPLC meddelelse om opsigelse, forbliver Aftalen gældende for efterfølgende Licensperioder, og Licenstager er ansvarlig for den årlige Licensbetaling til MPLC som anført i nedenstående. Ved førtidig opsigelse fra Licenstager eller anden førtidig ophør yder MPLC ingen refusion eller tilbagebetaling af eventuelle forudbetalte Licensbetalinger.
 4. Rettigheder. Paraplylicensen omfatter en tilladelse til offentlige visning af Filmværker på de(n) lokation(er) (herunder fx offentligt tilgængelige steder, offentlige og private virksomheder, myndigheder, organisationer, institutioner, skoler og andre steder) og for de(n) juridiske enhed(er) samt den brug, som er anført i Ansøgningen eller Aftalen eller i øvrigt er aftalt mellem parterne. Den offentlige visning kan finde sted via DVD, streaming, video on demand (VOD), download, transmission eller lignende, men dog ikke hjemme biografvisninger af premium og/eller plus tjenester. Formålet med sådanne visninger må udelukkende være at informere, underholde og/eller uddanne og/eller vise for berettigede brugere, og publikum skal afstemmes i forhold til dette. Annoncering af specifikke titler, karakterer fra sådanne titler eller producenters navne må ikke finde sted over for offentligheden, og der må ikke opkræves adgangs- eller anden betaling hos brugerne. Visningerne må ikke have til formål at markedsføre og/eller fremme salget af varer eller tjenesteydelser.
 5. Licensbetaling. Licensbetaling beregnes og foretages i henhold til de til enhver tid gældende priser og betalingsbetingelser. Licensbetaling for den første Licensperiode under nærværende Aftale fremgår af Ansøgningen, og beløbet betales til MPLC med tillæg af moms. I efterfølgende Licensperioder kan der ske justeringer baseret på forskellige faktorer, herunder justeringer som (i) afspejler ændringer i forhold til det foregående års forbrugerprisindeks og/eller (ii) afspejler en stigning i antallet af juridiske enheder, lokationer, visningsenheder eller andre parametre, der er anvendt som beregningsgrundlag for Licensbetalingen i denne Aftale. Licenstager skal årligt eller på MPLC’s anmodning give MPLC de oplysninger, som er nødvendige for at fastsætte Licensbetalingen for kommende Licensperioder. Såfremt Licenstager ikke har afgivet de anmodede oplysninger senest 30 dage inden Aftalens udløb, kan MPLC ensidigt fastsætte beregningsgrundlaget for Licensbetalingen for den pågældende Licensperiode. Licensbetalingen foretages forud for hver Licensperiode og skal ske senest ske på årsdatoen for denne Aftale.
 6. Begrænsninger. De specifikke titler, som kan vises offentligt af Licenstager i henhold til denne Aftale, er de Filmværker, som er produceret og/eller distribueret af licensgiverne til MPLC. MPLC gør opmærksom på, at MPLC og de licensgivende rettighedshavere ikke nødvendigvis har rettigheder til visning af enkelte eller flere titler, herunder på grund af udløb af sådanne rettigheder i Licensperioden, hvorfor MPLC til enhver tid i Licensperioden kan sende Licenstager bindende meddelelse om, at visse titler ikke længere kan eller må vises offentligt i henhold til denne Aftale. Sådanne meddelelser er bindende over for Licenstager fra modtagelsen heraf.
 7. Kun lovlige Filmværker må anvendes. Licenstager må kun anvende lovlige Filmværker til offentlig visning under denne Aftale. Licenstager bærer ansvaret for lovlig indhentelse af Filmværkerne og omkostningerne herved, som ikke er indeholdt i den aftalte Licensbetaling for offentlig visning af Filmværkerne.
 8. Ingen yderligere rettigheder. Licenstager kan ikke lovligt kopiere, eksemplarfremstille, redigere eller på anden vis ændre de Filmværker, der bruges til offentlige visning under denne Aftale. Enhver rettighed, som ikke er overdraget til Licenstager i denne Aftale, er udtrykkeligt forbeholdt MPLC og/eller dets licensgivende rettighedshavere.
 9. Separate rettighedsbetalinger. Eventuelle separate rettighedsbetalinger til musikrettighedshavere eller andre rettighedshavere eller deres organisationer for retten til offentligt at fremføre den musik eller andre ophavsretlige frembringelser, der måtte være indeholdt i Filmværkerne dækket af denne Aftale, er alene Licenstagers ansvar og ikke MPLC’s.
 10. Overdragelse. Denne Aftale kan ikke overdrages af Licenstager uden MPLC’s forudgående skriftlige samtykke, undtagen hvor Licenstager (a) overdrager Aftalen i forbindelse med fusion, konsolidering eller salg af sine aktiver og forretning, (b) omgående giver MPLC meddelelse om overdragelsen, herunder kontaktoplysninger på den indtrædende part, og (c) garanterer den indtrædende parts overholdelse af alle forpligtelser under Aftalen. Aftalen kan overdrages af MPLC.
 11. Meddelelser. Meddelelser i henhold til denne Aftale skal leveres personligt, via anerkendt kurerservice, sendes via almindelig post eller elektronisk post (e-mail) adresseret til den part, som ifølge Ansøgningen skal gives meddelelse. Meddelelsesdatoen er datoen for den personlige levering eller postafsendelse.
 12. Opsigelse. Parterne kan opsige Aftalen med mindst 60 dages varsel til udløb af en Licensperiode. Ved Licenstagers misligholdelse af Aftalen har MPLC ret til at opsige Aftalen med omgående virkning. Ved opsigelse vil Licensbetalingen ikke blive refunderet.
 13. Advokatomkostninger. Såfremt det bliver nødvendigt for MPLC at engagere en advokat til at håndhæve sine rettigheder under denne Aftale som følge af Licenstagers krænkelse eller brud på vilkår i Aftalen, skal Licenstager refundere de rimelige advokatomkostninger, som måtte blive påført MPLC herved.
 14. Garantier. Licenstager garanterer, at de oplysninger, som Licenstager afgiver under denne Aftale, er korrekte og fyldestgørende i enhver henseende. Denne aftale udgør en juridisk, gyldig og bindende forpligtelse for Licenstager og kan håndhæves i henhold til disse vilkår og betingelser. Vilkår og betingelser kan blive opdateret af MPLC. Accept af denne aftale kan ske via elektronisk samtykke, håndskrevet underskrift eller betaling af licensgebyr. 
 15. Frafald af krav. I det omfang Licenstager forud for Startdatoen på denne Aftale måtte have krænket rettigheder tilhørende MPLC, accepterer MPLC herved ikke at rejse erstatningskrav eller fremsætte krav angående sådanne eventuelle krænkelser, som ville have været licenseret under Aftalen. MPLC frafalder udelukkende krav angående rettigheder, som er licenseret af MPLC, og har ikke bemyndigelse til at frafalde krav angående rettigheder tilhørende andre.
 16. Dansk lovgivning. Ansøgningen, denne Aftale og andre aftaler udgør den samlede aftale mellem MPLC og Licenstager og er underlagt dansk ret. Parterne har aftalt værneting ved danske domstole.
 17. Digitale materialer. Hvis MPLC distribuerer digitale audiovisuelle værker til licenstageren, må værkerne kun bruges via elektronisk platform og på en måde, der er i overensstemmelse med vilkår og betingelser i denne licens. Enhver og alle rettigheder til at modtage, kopiere, distribuere eller anvende de digitale værker ophører straks efter opsigelsen af denne aftale, og alt materiale/værker skal omgående destrueres. På anmodning skal licenstager opgive oplysninger om, herunder men ikke begrænset til, antallet af servere med MPLC licenseret materiale/værker, navnene på alle MPLC leverede værker på den enkelte server, samt antallet af afspilninger pr. titel pr. server. MPLC kan til enhver tid udføre revision af de oplysninger, der opgives af licenstager.

© Copyright 2022 Motion Picture Licensing Company Denmark A/S. Alle rettigheder forbeholdes.

“MPLC Paraplylicens” er et registreret varemærke tilhørende Motion Picture Licensing Company Denmark A/S.